profile picture overlay

Waarom een cito toets?

Op de basisschool krijg je allemaal toetsen en overhoringen en dan bepalen ze aan de hand van de cito toets naar welk niveau je mag op de middelbare school. Waarom is deze cito toets zo belangrijk en waarom zijn al die andere toetsen dan noodzakelijk?

Gepost op

1895 dagen geleden

Login om te antwoorden

Al 2 antwoorden op de vraag
Waarom een cito toets?

profile picture overlay

Bij de Citotoets wordt de ontwikkeling van individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs getoetst. Een belangrijk verschil tussen de Citotoets en de andere toetsen is dat de Citotoets landelijk is en wordt vergelijken met alle kinderen in Nederland. Het niveau van ‘gewone’ toetsen kan natuurlijk nog weleens verschillen per school.
Ze bepalen echter niet alléén aan de hand van de Citotoets naar welk niveau je gaat op de middelbare school. De hele periode (toetsen/ontwikkeling etc.) op de basisschool wordt meegenomen bij de keuze van de middelbare school. 

Gepost op

1891 dagen geleden

0

Op de basisschool heb je twee soorten toetsen: methodetoetsen en algemene toetsen. De methodetoetsen horen, zoals logisch lijkt, bij de gekozen methode. Rekenrijk is bijvoorbeeld een rekenmethode en binnen die methode wordt er na bijvoorbeeld een hoofdstuk getoetst of een kind de stof begrepen heeft. Daarna kan dan eventueel bepaald worden dat er extra stof gegeven moet worden omdat het kind het nog niet goed begrepen heeft. Sommige kinderen lopen voor en krijgen vóór het hoofdstuk de toets van dat hoofdstuk en zo kan de leerkracht bepalen of het kind de stof al beheerst en eventueel andere stof geven.

Daarnaast zijn er dus ook algemene toetsen, vaak zijn die ook van het CITO (wat gewoon staat voor Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling) en die worden al lange tijd zelfs aan kleuters voorgeschoteld. Deze toetsen worden in januari en juni van elk schooljaar afgenomen en de resultaten worden verwerkt in grafieken. Die grafieken geven ook aan in welke groep een kind zit. Een kind kan behoren tot de top 20/25% van de leeftijdsgenoten, of tot de 20/25% daaronder. De groep daaronder van 20/25%, de vierde groep van 15/20% of de laagste groep van 10/20%. Die percentages hebben te maken met de oude ABCDEgroepen of de nieuwe I II III IV en V groepen. Die laatste bestaan allemaal uit groepen van 20%.

Het doel van die toetsen is het verkrijgen van een objectief beeld van de kennis, de vaardigheden en de competenties. Daarnaast kan een leerkracht zien hoe goed of minder goed een kind het doet ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten en zo kan de leerkracht mede bepalen of een kind klaar is voor de volgende groep, beter kan blijven zitten of juist een groep kan overslaan. Dit kan niet goed aan de hand van de methodetoetsen omdat die vaak maar over een klein beetje stof gaan en zo niet representatief zijn.

Met DE Citotoets wordt de groep 8 toets bedoeld en vanaf dit jaar wordt die minder belangrijk gemaakt. Er MOET een eindtoets worden gegeven aan kinderen en het is de bedoeling dat alle scholen dezelfde toets gaan maken. Nu doet maar iets meer dan 80% mee aan de Cito groep 8 toets. Zo’n eindtoets laat zien in welke mate de leerlingen het referentieniveau voor taal en rekenen beheersen. Iets wat eind groep 8 op minimaal 1F zou moeten zijn. Hiermee laat je ook zien of het basisonderwijs en de middelbare school goed of minder goed op elkaar gaan aansluiten. Als een kind te ver achterloopt zal het niet zomaar VWO kunnen doen.

Vanaf dit jaar zal de eindtoets pas in de tweede helft van april plaatsvinden om zo meer te doen met het laatste jaar en dus de onderwijstijd beter te benutten en de kinderen verder te laten komen met taal en rekenen.

Overigens zijn er ook nog entreetoetsen in het basisonderwijs. Die kunnen worden afgenomen in groep 5, 6 of 7 en het is ook een onderdeel van het LVS (leerlingvolgsysteem) en is ook van het CITO. Het lijkt ook meer op een CITOgroep 8 toets dan die toetsen van januari en juni.

Dan hebben we nog de drempeltoets die de voortgang op rekenen, spelling en woordenchat meet en veel wordt gebruikt voor kinderen die zweven rond praktijkonderwijs en vmbo basis of zijn aangewezen op Leerwegondersteuning. Deze toetst gaat vaak samen met een NIO toets die weer een soort IQ test is en dus niet meet wat een kind geleerd heeft op school maar wat er IN het kind zit.

Gepost op

1195 dagen geleden

0