Algemene voorwaarden

Via de website www.hoewatwaarom.nl (hierna “Website”) kun je zelf vragen stellen en beantwoorden. Zowel de vraagsteller als antwoorder en de Website dienen zich aan enkele regels te houden, waar zij zich bij inschrijving akkoord mee dienen te verklaren. Lees deze voordat je een vraag stelt of antwoord geeft. Je wordt geacht akkoord te zijn met deze voorwaarden.

De aanbieder van de Website is HoeWatWaarom te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51193612.

Als je vragen hebt over deze voorwaarden, kun je bij voorkeur per e-mail contact opnemen via info@hoewatwaarom.nl.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 30-03-2013.

 • HoeWatWaarom.nl geeft je gelegenheid om via een berichtendienst, forum en andere middelen berichten te plaatsen voor of te versturen aan anderen, en om teksten en afbeelding en op te nemen in de vragen en antwoorden.
 • Je bepaalt zelf (behoudens het onderstaande) welke Bijdragen je wilt publiceren en waar en wanneer. HoeWatWaarom.nl is je echter geen enkele vergoeding verschuldigd voor de materialen die je op deze Website publiceert.
 • Je geeft hierbij HoeWatWaarom.nl een niet-exclusieve licentie om je Bijdragen op elke manier te publiceren op de Website. Daaronder valt tevens het recht om Bijdragen te wijzigen en/of in te korten. Je verklaart daarbij tevens dat je alle rechten hebt om de materialen te verspreiden en vrijwaart HoeWatWaarom.nl van aanspraken van derden die verband houden met door jouw geplaatst materiaal.
 • Het is niet toegestaan om in Bijdragen hyperlinks op te nemen naar externe sites met kwaadaardige inhoud (zoals overmatige popups, virussen of spyware); bedreigende, onjuiste, smadelijke, aanstootgevende, pornografische, discriminerende of haat zaaiende informatie op te nemen; piramidespelen, kettingbrieven, commerciële, charitatieve of ideële boodschappen op te nemen; de indruk te wekken dat je hulppersoon of vertegenwoordiger van HoeWatWaarom.nl bent, materiaal op te nemen dat inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval valt het opnemen van afbeeldingen of hyperlinks daarnaar zonder toestemming van de rechthebbenden; materiaal op te nemen dat onevenredig veel belasting voor de systemen van HoeWatWaarom.nl vergt.
 • Mocht HoeWatWaarom.nl een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat een Bijdrage in strijd is het bovenstaande of met de wet, dan heeft HoeWatWaarom.nl eenzijdig het recht om deze te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Bij een ernstig vermoeden van misbruik van de Website is HoeWatWaarom.nl gerechtigd je een onderzoek in te stellen naar zulk misbruik.
 • Het vraag en antwoord systeem is onder andere bedoeld als naslagwerk. Om te zorgen dat dit naslag bruikbaar en overzichtelijk blijft en om ergernissen te voorkomen, dien je de volgende zaken in acht te nemen: - Kijk voordat je een vraag stelt of jouw vraag al een keer eerder geplaatst is. - Plaats een nieuwe vraag altijd in de juiste categorie - Voel je niet verplicht te antwoorden op iedere vraag dat voorbij komt. Reageer alleen als je daadwerkelijk meent een relevante bijdrage te leveren.
 • HoeWatWaarom.nl heeft het recht om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. HoeWatWaarom.nl zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en je indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. HoeWatWaarom.nl is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 • HoeWatWaarom.nl heeft het recht de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal HoeWatWaarom.nl proberen je daarvan op de hoogte stellen. Omdat deze Website door meerdere deelnemers wordt gebruikt, is het niet mogelijk om alleen voor jou van een bepaalde aanpassing af te zien. HoeWatWaarom.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 • HoeWatWaarom.nl biedt aan jou de mogelijkheid om vragen te stellen en te beantwoorden.
 • Kopiëren, verspreiden en elk gebruik van teksten, afbeeldingen of andere materialen op de Website voor andere is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HoeWatWaarom.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regels van dwingend recht.
 • Deze materialen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in het kader van de website. Zij worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen zijn uitsluitend ter informatie en verstrooiing bedoeld, en aan deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • HoeWatWaarom.nl is gerechtigd op elk moment de website aan te passen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
 • Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele Website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de Website aan kan tasten.
 • In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, waarbij door een van buitenaf komende oorzaak de nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van HoeWatWaarom.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 • HoeWatWaarom.nl zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. HoeWatWaarom.nl kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.
 • HoeWatWaarom.nl noch haar hulppersonen zijn aansprakelijk voor enige indirecte schade die jij of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • Je vrijwaart HoeWatWaarom.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.
 • De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van HoeWatWaarom.nl.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HoeWatWaarom.nl meldt.
 • Partijen gaan deze overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Je mag de overeenkomst op elk moment opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn. In geval van opzegging in het kader van een sanctie mag HoeWatWaarom.nl met onmiddellijke ingang opzeggen.
 • Na opzegging wordt je account opgeheven. HoeWatWaarom.nl mag je Bijdragen verwijderen maar is daartoe niet verplicht.
 • HoeWatWaarom.nl is gerechtigd om haar verplichtingen jegens jou op te schorten als het vermoeden bestaat dat jij in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat HoeWatWaarom.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • HoeWatWaarom.nl heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking vijftien dagen na publicatie daarvan op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
 • Als je een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wilt accepteren, moet je de overeenkomst opzeggen voordat of zo snel mogelijk nadat de wijziging of aanvulling in werking treedt. Je mag de Website dan niet langer gebruiken. Door de Website te gebruiken na inwerkingtreding geef je aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).
 • Eventuele door jou aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen jou en HoeWatWaarom.nl afgesproken is.
 • HoeWatWaarom.nl is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de Website van haar overneemt.
 • Informatie en mededelingen op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer-en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en deze overeenkomst prevaleert deze overeenkomst.
 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 • Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 • Bij elektronische communicatie met HoeWatWaarom.nl geldt de door HoeWatWaarom.nl ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij jij kunt aantonen dat deze versie niet authentiek is.
 • Je zult HoeWatWaarom.nl in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in je naam-, adres- of contactgegevens die voor HoeWatWaarom.nl relevant kunnen zijn.